دبستان دخترانه نور نرگس (دوره دوم)
 
اهداف و برنامه ها