دبستان دخترانه نور نرگس (دوره دوم)
 
موسس            سرکارخانم فرجی موسس دبستان نورنرگس باسابقه مدیریت درمدارس تهران و مدیرسابق
 دبستان شهدای معلم